Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

 

Szanowni Mieszkańcy

 

 Dotyczy: uczestników projektu pn. „Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych”

 
W związku z pojawiającymi się zapytaniami uczestników projektu w sprawie możliwości rozbudowania instalacji solarnych o dodatkowe panele słoneczne, czy elektrozawór odcinający instalację solarną od instalacji centralnego ogrzewania, informujemy, iż za zgodą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, dopuszcza się takie modyfikacje zamontowanych zestawów solarnych przy założeniu, że modyfikacje te zostaną sfinansowane ze środków własnych.
Dopuszczalność rozbudowy zestawu solarnego ograniczona jest warunkami:
 - zastosowania takich rozwiązań technologicznych, które zapewnią uzyskanie/utrzymanie założonych we wniosku o dofinansowanie efektów i celów projektu,
- zapewnienia kontroli Beneficjenta nad prawidłowością rozbudowy instalacji w taki sposób, aby utrzymane zostały założenia projektu w okresie jego trwałości,
- zgodności z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i polskiego.
Z uwagi na powyższe, dla zachowania kontroli Beneficjenta (tj. Gminy Kroczyce) nad prawidłowością rozbudowy instalacji solarnych w okresie trwałości projektu, konieczne jest poinformowanie gminy o podjęciu decyzji o instalacji elektrozaworów, czy rozbudowie instalacji solarnej o dodatkowe panele słoneczne. Podyktowane to jest faktem, iż Gmina Kroczyce, jako beneficjent projektu, obowiązana jest przekazywać informację w tym zakresie IZ RPO WSL. 
Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, zakazane jest poddanie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zasadniczej modyfikacji w okresie trwałości projektu, tj. w terminie 5 lat od daty zakończenia realizacji inwestycji, rozumianej jako data ostatniej refundacji poniesionych wydatków.
Poprzez poddanie projektu zasadniczej modyfikacji należy rozumieć przede wszystkim:
- zmiany wynikające ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo zaprzestania działalności,
- zmiany mające wpływ na charakter lub warunki realizacji przedmiotowej inwestycji lub powodujące uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny.
Zgodnie z § 7 zawartej przez gminę z Uczestnikami Projektu umowy w razie stwierdzenia w wyniku kontroli, że Uczestnik Projektu wykorzystuje instalację stanowiącą przedmiot projektu niezgodnie z przeznaczeniem, nie wykorzystuje jej w sposób gwarantujący realizację celu projektu lub wykorzystuje ją z naruszeniem zapisów zawartej umowy (tj. np. na cele prowadzonej działalności gospodarczej lub agroturystycznej), będzie on zobowiązany do zwrotu całości dofinansowania wraz z odsetkami.
 
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości informacji udzieli Państwu Referat Zamówień Publicznych, Integracji Europejskiej, Informatyki i Promocji
Tel. 034 315 21 50 wewn. 25
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

25

WRZ

2013

2636

razy

czytano

1088/1257

gmasiarek

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.