Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Urząd Gminy w Kroczycach informuje, że od 1  do 15 września 2022 r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy Kroczyce.

Wnioski można pobrać w Referacie Oświaty Urzędu Gminy przy ul. Sienkiewicza 7 lub ze strony internetowej www.kroczyce.pl

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami potwierdzającymi dochód należy składać w Referacie Oświaty Urzędu Gminy Kroczyce.

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł.

Przyjmowane będą tylko wnioski wraz z pełnym kompletem dokumentów!

Świadczenie wychowawcze 500+ nie wlicza się do dochodu rodziny
przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego

 Do wniosku o stypendium szkolne należy załączyć wszystkie zaświadczenia lub oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (miesiąc sierpień) niezbędne do ustalenia miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, tj.:

1. zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości dochodu netto z tytułu zatrudnienia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

2. decyzja lub odcinek od pobieranej emerytury, renty, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenie przedemerytalnego;

3. zaświadczenie właściwego organu gminy lub  nakaz płatniczy za rok bieżący lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych.

4. decyzja, zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, tj. zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki celowe i okresowe;

5. w przypadku gdy członkiem rodziny jest osoba bezrobotna zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy

6. zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w Szkole Podstawowej lub ponadpodstawowej;

7. aktualny wyrok sądu oraz przekaz lub przelew dokumentujący wysokość pobieranych lub płaconych alimentów;

8. oświadczenie członków rodziny o wysokości innego dochodu, tj. praca dorywcza i praca za granicą– (oświadczenie jest załączone do wniosku);

9. w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, rozliczenie się z prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z art.8 ust 5-8 ustawy o pomocy społecznej.

 

Przypominamy o zbieraniu imiennych rachunków/faktur na zakup artykułów szkolnych.

 W roku szkolnym 2022/2023 wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego obowiązują:

• rachunki za książki - od czerwca 2022r.

• rachunki za artykuły szkolne, ubiór sportowy - od lipca 2022r. 

• abonament internetowy i bilety miesięczne – od września 2022 do czerwca 2023r.

 Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:

-od września do grudnia 2022r. –rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 6 grudnia 2022 r., a wypłata do 20 grudnia 2022 r.,

-od stycznia do czerwca 2023 r. –rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 12 czerwca 2023r., a wypłata do 30 czerwca 2023 r.

01

WRZ

2022

388

razy

czytano

233/1270

kroczyce.pl

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.