Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

           

 

 

 Kroczyce, dn. 21 czerwca 2024 r. 

 

Ogłoszenie

 

Wójta Gminy Kroczyce

o konkursie na organizację działań w zakresie powierzenia na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury w zakresie popularyzacji twórczości artystów lokalnych, organizacji spotkań, prelekcji, uroczystości upamiętniających wydarzenia lokalne, uczestnictwo w festiwalach, przeglądach o zasięgu lokalnym, regionalnym
i ponadregionalnym.

 

 

 

Znak sprawy: UG-V.524.00002.2024

 

Na podstawie, art. 4 ust. 1 pkt 16, art.11 ust 1 pkt 2 oraz art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (tj. Dz. U. z 2023 poz. 571 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) w wykonaniu Uchwały Nr 425/LIX/2023 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kroczyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.

 

Wójt Gminy Kroczyce

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie

popularyzacji twórczości artystów lokalnych, organizacji spotkań, prelekcji, uroczystości upamiętniających wydarzenia lokalne, uczestnictwo w festiwalach, przeglądach o zasięgu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.

 

 

1. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie 10 000,00 zł.

2. Dotacja obejmuje dofinansowanie organizacji przedsięwzięć w zakresie: popularyzacji twórczości artystów lokalnych, organizacji spotkań, uroczystości upamiętniających wydarzenia lokalne mających na celu przedstawienie 70-letniej Historii Koła Gospodyń Wiejskich w Kroczycach.

 

3. Zasady przyznawania dotacji: o dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest: rozwój kultury ludowej.

Dotacja jest przyznawana na zasadzie powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. Przyznane środki winny zostać wykorzystane zgodnie z celem, efektywnie, oszczędnie i terminowo przy nadzorze i kontroli organu przyznającego dotację; warunkiem przyznania dotacji jest złożenie kompletnej oferty oraz podanie w niej rzetelnych danych, które umożliwią prawidłową ocenę.

4. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2024 r.

5. Warunki realizacji zadania: organizacja wydarzenia mającego na celu przedstawienie
70-letniej Historii Koła Gospodyń Wiejskich w Kroczycach na terenie gminy Kroczyce.

6. Składanie ofert: warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty w terminie do 15 lipca 2024 r. Oferta winna być kompletna i przedstawiona na druku stanowiącym załącznik do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 poz. 2057).  Wzór oferty stanowi także załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Wymagane załączniki:

  1. kopia statutu organizacji,
  2. w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym- potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta.

 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Kroczyce w kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert inicjatyw kulturalnych 2024”.

 

7. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 16 lipca 2024 r. Oferenci zostaną pisemnie powiadomieni o dokonanym wyborze ofert.

8. Tryb i kryteria oceny.

 

Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:

1) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot (0-3pkt),

2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0-3pkt),

3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot będzie realizować zadanie publiczne (0-2pkt) przy uwzględnieniu:

  1. proponowanego programu wydarzenia,
  2. analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

Oferty będą oceniane w następujący sposób:

Kryterium 1:

- 3 pkt – jeśli podmiot zrealizował wcześniej co najmniej 2 zadanie publiczne (poprawnie zrealizowane i terminowo rozliczone), a w swoich strukturach posiada co najmniej 2 osoby, które mają doświadczenie w realizacji podobnych zadań;

- 2 pkt – jeśli podmiot zrealizował wcześniej co najmniej 1 zadanie publiczne (poprawnie zrealizowane i terminowo rozliczone), a w swoich strukturach posiada co najmniej 1 osobę, która ma doświadczenie w realizacji podobnych zadań;

- 1 pkt - jeśli podmiot zrealizował wcześniej co najmniej 1 zadanie publiczne (poprawnie zrealizowane i terminowo rozliczone), niezależnie od deklaracji w zakresie osób biorących udział w realizacji zadania;

- 0 pkt – jeśli podmiot nie posiada żadnego doświadczenia w podobnych zadań publicznych, niezależnie od deklaracji w zakresie osób biorących udział w realizacji zadania.

Kryterium 2:

- 3 pkt – jeśli przedstawiona kalkulacja kosztów jest rzetelna, realna i bezbłędna (odpowiada wartościom rynkowym),

- 0 pkt -jeśli przedstawiona kalkulacja kosztów jest z błędem/błędami rachunkowymi (odpowiada wartościom rynkowym),

 Kryterium 3

- 2 pkt – jeśli przedstawiony harmonogram zadań jest czytelny i realny, a realizacja wydarzenia nastąpi przy udziale osób wchodzących w skład organizacji.

- 1 pkt – jeśli przedstawiony harmonogram zadań jest czytelny i realny, a podmiot zamierza zlecić organizację wydarzenia osobom spoza własnej organizacji;

- 0 pkt – jeśli przedstawiony harmonogram zajęć budzi wątpliwości, a podmiot zamierza zlecić prowadzenie wszystkich zajęć osobom spoza własnej organizacji.

 

O otrzymaniu dofinansowania zdecyduje liczba przyznanych punktów. Minimalna liczba punktów wynosi 3 pkt. W konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta. Dofinansowanie otrzymają podmioty z najwyższą liczbą przyznanych punktów, do wysokości limitu środków konkursowych.

 

W przypadku gdy oferty dwóch oferentów otrzymają taka samą ilość punktów dofinansowanie otrzyma oferent, który deklaruje wyższy udział środków własnych w realizacji zadania.

 

9. W związku z przepisami z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), każda oferta zgłaszana do konkursu winna uwzględniać realizację działań na rzecz równego dostępu do działalności prowadzonej przez organizację pozarządową dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Tryb oceny ofert

Ocena formalna

Komisja dokona oceny ofert pod względem formalnym rozpatrując:

- czy oferta jest złożona na właściwym formularzu?

- czy oferta ma wypełnione wszystkie wymagane pola?

- czy oferta złożona została w terminie wskazanym w ogłoszeniu?

- czy oferta zawiera wszystkie wymagane załączniki?

- czy oferta została podpisana przez upoważnione do tego osoby?

- czy zadanie oferty jest zgodne z zadaniem konkursowym, czy zostało jednoznacznie zdefiniowane?

- czy oferta nie zawiera błędów rachunkowych?

Ocena oferty będzie dokonana na podstawie przedstawionych powyżej kryteriów.

Odrzuceniu podlegają oferty:

- złożone po terminie,

- niespełniające wymogów formalnych,

- oferty, które otrzymały 0 pkt. w kryterium 2 i 3.

10. Ogłoszenie podlega publikacji poprzez zamieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz na oficjalnej stronie internetowej Gminy Kroczyce.

11. Po rozstrzygnięciu konkursu, z wybranym podmiotem, zostanie zawarta stosowna umowa. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Umowa zostaje zawarta na czas określony. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:

  1. stanu realizacji zadania, efektywności,
  2. rzetelności i jakości wykonania zadania,
  3. prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
  4. prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

12. Po wykonaniu zadania realizatorzy zobowiązani są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

13. Zasady dokonywania przesunięć:

a) dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w ofercie w tabeli V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania,

b) przesunięcia pomiędzy kategoriami kosztów nie przekraczające 25% wartości określonej dla danej kategorii nie wymaga aneksu do umowy, jeśli suma kosztów zadania nie zmniejszy się, a zakładane rezultaty nie ulegną zmianie. Warunkiem dokonania tych przesunięć pomiędzy kategoriami jest przedłożenie gminie odpowiedniego wyliczenia kategorii kosztów,

c) jeżeli przesunięcia, o których mowa w pkt 13 b) będą większe niż 25% będzie to wymagało pisemnego uzasadnienia, akceptacji dotującego i zawarcia aneksu do umowy dotacji.

 

14. W roku 2024 nie realizowano zadań o podobnym charakterze  i nie przekazano dotacji w dziedzinie kultury w zakresie popularyzacji twórczości artystów lokalnych, organizacji spotkań, prelekcji, uroczystości upamiętniających wydarzenia lokalne, uczestnictwo
w festiwalach, przeglądach o zasięgu lokalnym, regionalnym
i ponadregionalnym.  

 

 

Załączniki:

 

1. Wzór oferty (ZAŁĄCZNIK NR 1)

2. Wzór umowy (ZAŁĄCZNIK NR 2)

3. Klauzula RODO (ZAŁĄCZNIK NR 3)

 

 

 

 

                                                                                                                                                       Stefan Pantak

                                                                                                                                                 Wójt Gminy Kroczyce

21

CZE

2024

109

razy

czytano

36/1356

kroczyce.pl

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.