Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacje w sprawie zmiany treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert

Informacje w sprawie zmiany treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert

Wskutek stwierdzenia oczywistych omyłek pisarskich w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, które w dniu 21 czerwca 2024 r. zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.kroczyce.pl , a także zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kroczyce, wprowadza się następujące zmiany w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie popularyzacji twórczości artystów lokalnych, organizacji spotkań, prelekcji, uroczystości upamiętniających wydarzenia lokalne, uczestnictwa w festiwalach, przeglądach o zasięgu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym:

W wyniku korekty omyłki pisarskiej w punkcie 2 ogłoszenia tekst pierwotny w brzmieniu:         
„Dotacja obejmuje dofinansowanie organizacji przedsięwzięć w zakresie: popularyzacji twórczości artystów lokalnych, organizacji spotkań, uroczystości upamiętniających wydarzenia lokalne mających na celu przedstawienie 70-letniej Historii Koła Gospodyń Wiejskich w Kroczycach

zastępuje się treścią: 

Dotacja obejmuje dofinansowanie organizacji przedsięwzięć w zakresie: popularyzacji twórczości artystów lokalnych, organizacji spotkań, uroczystości upamiętniających wydarzenia lokalne mających na celu przedstawienie 70-letniej Historii Kół Gospodyń Wiejskich z Kroczyc”.

W punkcie 5 ogłoszenia tekst pierwotny w brzmieniu:

„Warunki realizacji zadania: organizacja wydarzenia mającego na celu przedstawienie
70-letniej Historii Koła Gospodyń Wiejskich w Kroczycach na terenie gminy Kroczyce”.

zastępuje się treścią: 

Warunki realizacji zadania: organizacja wydarzenia mającego na celu przedstawienie
70-letniej Historii Kół Gospodyń Wiejskich z Kroczyc”.

Z uwagi na dokonane korekty omyłek pisarskich w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wprowadza się ponadto następujące zmiany:

  • punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30 sierpnia 2024 r.”

  • punkt 6 otrzymuje brzmienie:
  • Składanie ofert: warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty w terminie do 17 lipca 2024 r. Oferta winna być kompletna i przedstawiona na druku stanowiącym załącznik do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 poz. 2057). Wzór oferty stanowi także załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.”
  • punkt 7 otrzymuje brzmienie:

„Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 25 lipca 2024 r. oferenci zostaną pisemnie powiadomieni o dokonanym wyborze ofert.”

Termin składania ofert upływa w dniu 17 lipca 2024 r.

Pozostałe zapisy otwartego konkursu ofert nie ulegają zmianie.

                                                                                                                   Wójt Gminy Kroczyce

                                                                                                                         Stefan Pantak

02

LIP

2024

66

razy

czytano

18/1356

kroczyce.pl

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.