Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Informacja dotycząca realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. Wyprawka szkolna

Strona główna » Aktualności » Informacja dotycząca realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. Wyprawka szkolna

Informacja dotycząca realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”

 

W roku 2011 programem są objęci uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2011/2012 edukację szkolną:

-        w klasach I-III szkoły podstawowej oraz klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

-        w klasie III gimnazjum oraz w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej

-        uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2011/2012 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dla dzieci i młodzieży, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

 

Kryteria przyznawania dofinansowania na zakup podręczników:

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje:

 1. uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód  nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) tj. 351zł. netto;

Wnioskodawca jest zobowiązany poświadczyć miesięczny dochód rodziny.

 1. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego tj.351zł. netto, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć uzasadnienie potwierdzające zaistnienie w/w sytuacji.

 1. uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną

 

Zasady udzielania pomocy:

1.      Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

2.      Wniosek składa się do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012 do dnia 05.09.2011r.

 1. Zwrot kosztów zakupu podręczników rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym), następuje po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników, do wysokości wartości pomocy

 

Kwoty dofinansowania w załączeniu


ZAŁĄCZNIKI:

czytano: 2185 razy

autor: kroczyce.pl

data dodania: 2011-08-25 13:25:43

Linki
 • WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORCIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE
 • Agro market24
 • Ochrona powietrza
 • mikroopday.pl
 • Program Rodzina 500+
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • LKS SKALNIAK Kroczyce
 • WKU Będzin
 • Gimnazjum w Kroczycach
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach
 • Przedszkole Publiczne w Kroczycach
 • Szkoła Podstawowa w Pradłach
 • Lokalna Grupa Działania PERŁA JURY
 • Szkoła Podstawowa w Kroczycach
 • Dom Kultury w Kroczycach

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce

tel.: (34) 315 21 50-5
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Informator turystyczny
 • kos1188
 • pom1188
 • 800pxwidok_podlesic_z_gory_zborow239
 • zdjecie0451828
 • zdjecie0381828
Serwis internetowy Urzędu Gminy Kroczyce zaprasza na Jurę Krakowsko - Częstochowską. Na stronie znajdziecie Państwo przydatne informacje na temat gminy takie jak: atrakcje, hotele, agroturystykę, galerę zdjęć, zabytki, ważne adresy.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna