Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Podsumowanie działań projektowych w ramach projektu Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim

W terminie od grudnia 2015 roku do grudnia 2017 roku, w imieniu Powiatu Zawierciańskiego (Partnera Wiodącego) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu realizowało projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  p.n. "Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim”. Realizacja odbywała się w partnerstwie z Gminą Zawiercie, w której imieniu realizatorem był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu oraz Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym w Kluczach, którego realizatorem były Centra Integracji Społecznej w Zawierciu - Żerkowicach i w Łazach.

PCPR wsparciem objął łącznie 124 osoby, w tym: 80 osób niepełnosprawnych (w tym 20 osób niepełnosprawnych zależnych), 14 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz 30 rodzin pełniących funkcję rodziny zastępczej.

We współpracy z Ośrodkiem Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej wyremontowano i doposażono dwa mieszkania, które w ramach projektu wykorzystane były jako mieszkania służące usamodzielnieniu wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

Udzielanie wsparcia poprzedziła analiza potrzeb i oczekiwań oraz obszarów funkcjonowania społeczno-zawodowego. Z analizy wynikała potrzeba zastosowania poszczególnych form aktywizacji np.: społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej, zawodowej. Celem udzielanego wsparcia było w szczególności podniesienie kompetencji psychospołecznych, umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, integracja społeczna, wyrównanie szans grup defaworyzowanych, w tym kobiet i osób z niepełnosprawnością, zmniejszenie dystansu do rynku pracy.

 

W ramach aktywizacji społecznej:

 

 • zrealizowano 27 grup warsztatowych dla osób niepełnosprawnych oraz 20 grup warsztatowych dla rodzin zastępczych. Zajęcia odbywały się w formie cyklicznej, miały charakter zarówno stacjonarny jak i wyjazdowy. Prowadzone przez specjalistów oraz prelegentów spotkania, miały na celu podniesienie kompetencji społecznych i umiejętności uczestników. Tematyka grup warsztatowych dotyczyła m.in.: zagadnień związanych ze stereotypizacją płci i ról społecznych, podnoszeniem motywacji, pracy nad poczuciem własnej wartości, profilaktyką zdrowotną,
 • zorganizowano i zrealizowano 5 jednodniowych wyjazdów motywacyjnych dla osób niepełnosprawnych, które pozwoliły osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie z dóbr kultury, co było bazą do podnoszenia motywacji, do aktywizowania i ćwiczenia umiejętności społecznych. Obejrzane spektakle teatralne dostarczyły nie tylko doznań estetycznych, ale przede wszystkim były przyczynkiem do zastanowienia się na swoją postawą społeczną, pełnionymi rolami społecznymi, zachowaniami,
 • zrealizowano 3 jednodniowe wyjazdy kulturalno-edukacyjne dla rodzin zastępczych, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych, nabycie umiejętności spędzania wolnego czasu oraz dostarczenie wrażeń estetycznych zarówno uczestników projektu, jak i ich otoczenia, w ramach wyjazdów uczestnicy byli na przedstawieniu w Teatrze Groteska w Krakowie, dwukrotnie na bajkowej rewii na lodzie oraz na warsztatach z wytwarzania cukierków,
 • zorganizowano 4 wyjazdy treningowe dla osób niepełnosprawnych, 3 wyjazdy szkoleniowo-integracyjne dla rodzin zastępczych, 2 wyjazdy szkoleniowo-integracyjne dla wychowanków pieczy zastępczej oraz 1 wyjazdowy warsztat motywacyjno-integracyjny, dla kobiet z niepełnosprawnościami. Kilkudniowe wyjazdy zaplanowane były jako ciąg zajęć motywacyjnych, edukacyjnych, rekreacyjnych prowadzonych przez specjalistów i miały na celu nabycie lub odnowienie umiejętności, zachowań zablokowanych lub nie uświadamianych w związku z zagrożeniem wykluczeniem społecznym, stanowiły również formę wsparcia integracyjnego oraz podnoszenia kompetencji życiowych, psychofizycznych,
 • dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej oraz dla wychowanków pieczy zastępczej w formie cyklicznych spotkań realizowane były grupy wsparcia (34 spotkania dla rodzin zastępczych oraz 22 spotkania dla wychowanków). Główną ideą prowadzonych przez psychologa zajęć była samopomoc, korzystanie z siły wsparcia grupy, pomoc w rozwijaniu kompetencji społecznych, ułatwiających przejście do niezależności, wsparcie emocjonalne i informacyjne,
 • dla wychowanków pieczy zastępczej zorganizowano wizytę studyjną do korporacji połączoną z projekcją filmu oraz prelekcją na temat historii kina i motywów filmowych,
 • dla wszystkich uczestników i uczestniczek, przez cały okres trwania projektu, zapewnione zostało wsparcie psychologiczne w postaci indywidualnego poradnictwa,
 • zrealizowano indywidualne poradnictwo prawne, dzięki któremu uczestniczki i uczestnicy  mieli okazję zasięgnąć fachowej porady w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, spadkowego, rodzinnego, prawa pracy itp.,
 • osoby niepełnosprawne zależne realizowały cykliczne zajęcia w świetlicy terapii zajęciowej w postaci pracowni kulinarnej, a ich opiekunowie uczestniczyli w grupie samopomocowej. Odbył się pięciodniowy wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych zależnych wraz z opiekunami. Zrealizowano zajęcia manualne (warsztat mydlarski, robienia ozdób świątecznych). Zrealizowane wsparcie stworzyło osobom niepełnosprawnym zależnym i ich opiekunom szansę na wyjście z domu, rozwijanie zainteresowań, zdobywanie umiejętności, rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych, wymianę doświadczeń,
 • w związku z dużym poziomem wycofania społecznego, niską motywacją do aktywności, niskim poczuciem własnej wartości oraz niskim uczestnictwem w życiu społecznym, w 2017 roku, zrealizowany został wyjazdowy warsztat motywacyjno-integracyjny, w którym udział wzięło 12 kobiet z niepełnosprawnościami.

 

W ramach aktywizacji zdrowotnej:

 

 • zrealizowano dwie edycje zespołu ćwiczeń łącznie dla 40 osób niepełnosprawnych oraz jedną edycję dla 20 osób niepełnosprawnych zależnych. Na zespół ćwiczeń składały się grupowe zajęcia na basenie oraz grupowa gimnastyka ogólnokondycyjna. Celem zajęć było kształtowanie nawyku zdrowego trybu życia, podnoszenie sprawności fizycznej, kształtowanie relacji z otoczeniem i poznawanie własnych możliwości,
 • zrealizowano zajęcia rehabilitacyjne dla 40 osób niepełnosprawnych - zajęcia zorganizowano w formie usprawniających psychoruchowo zajęć rehabilitacyjnych, prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów,
 • zrealizowane zostały dwa pięciodniowe wyjazdy o charakterze rehabilitacyjnym, dla grupy 12 osób niepełnosprawnych oraz 15 osób niepełnosprawnych zależnych wraz z opiekunami. Wyjazdy przyczyniły się do zwiększenia kondycji psychofizycznej uczestników i uczestniczek, zwiększenia ich motywacji do aktywności, a także integracji uczestników.

 

W ramach aktywizacji edukacyjnej:

 

 • 30 osób niepełnosprawnych skorzystało z zajęć edukacyjno - rehabilitacyjnych w pracowniach umiejętności (ceramiczna, wikliniarska, multimedialna/komputerowa) na bazie funkcjonujących Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawierciu. Zajęcia odbyły się w dwóch edycjach, pierwsza w 2016 oraz druga w 2017 roku. Zgodnie z indywidualnym programem terapii, uczestnicy mieli okazję rozwinąć umiejętności manualne, jak również umiejętności poruszania się po środowisku komputera,
 • zrealizowano szkolenia edukacyjne (szkolenie z  podstawy języka niemieckiego dla 3 osób niepełnosprawnych, szkolenie z  podstawy obsługi komputera dla 15 osób niepełnosprawnych).

 

W ramach aktywizacji zawodowej:

 

 • 5 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej uczestniczyło w szkoleniu dla kandydatów na rodziny zastępcze, tematyka i zakres programowy szkolenia był zgodny z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09  grudnia 2011r. oraz ustawą
  o wspieraniu rodziny i systemie rodzinnej pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011r. (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 697),
 • 11 osób niepełnosprawnych odbyło u pracodawców staż zawodowy, które umożliwił nabycie kwalifikacji, umiejętności praktycznych, a także pozwolił zdobyć doświadczenie zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy,
 • łącznie 8 osób, w tym 6 osób niepełnosprawnych oraz 2 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej skorzystało z szkolenia zawodowego podnoszącego kwalifikacje. Podstawą skierowania na szkolenie była indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego opracowana przez doradcę zawodowego,
 • 5 osób niepełnosprawnych przerwało udział w projekcie w związku z podjęciem pracy, a 1 kolejna podjęła pracę po odbycie stażu zawodowego,
 • 20 osób zmieniło swój status na rynku pracy z biernych zawodowo na poszukujące pracy.

14

PAŹ

2020

183

razy

czytano

pcpr.zawiercie.powiat.pl

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.