Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW): "Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W wyniku pozytywnej oceny złożonego przez Gminę Kroczyce wniosku o przyznanie pomocy na zadanie związane z realizacją operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w dniu  22 listopada 2017 r. została zawarta umowa o przyznanie pomocy.

Tytuł operacji: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostkowice

Całkowita wartość operacji: 3 945 203,34 zł

Przyznana wartość dofinansowania: 1 958 997 zł (słownie złotych: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem), tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Cel operacji: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Kostkowice celem poprawy warunków życia i wspierania lokalnego rozwoju.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa na roboty budowlane związane z realizacją przedmiotowej operacji.

Generalnym Wykonawcą robót budowlanych był RPM Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 7.

Nadzór nad realizacją zadania sprawował INWEST - SERWIS Krzysztof Popczyk.

W wyniku realizacji zadania wykonano 5633,19 mb kanalizacji sanitarnej oraz 132 szt. przyłączy.

 

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.