Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

                          

 

Projekt pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020,
Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów”,
działanie 5.1. „Gospodarka wodno – ściekowa”,
Poddziałanie 5.1.1. „Gospodarka wodno – ZIT”

Głównym założeniem projektu jest kontynuacja działań z zakresu regulacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Kroczyce.

Cel projektu: Wzrost odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków.

Planowane efekty:
- wybudowanie odcinka kanalizacji sanitarnej (etap III) o długości około 1,7 km,
- wybudowanie odcinka kanalizacji sanitarnej (etap IV) o długości około 9,7 km,
- wybudowanie odcinka kanalizacji deszczowej o długości 329,8 w Kroczycach,
- przebudowanie odcinka wodociągu w Lgotce o długości 284 m.

Wartość projektu: 10 171 952,14 zł - zgodnie z zawartą w dniu 29 sierpnia 2018 r. umową o dofinansowanie.

Wkład funduszy Europejskich:  7 029 397,82 zł - zgodnie z zawartą w dniu 29 sierpnia 2018 r. umową o dofinansowanie.

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania
W dniu 29 sierpnia 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów”, działanie 5.1. „Gospodarka wodno – ściekowa”, Poddziałanie 5.1.1. „Gospodarka wodno – ZIT”.

Informacja o podpisanych aneksach do umowy o dofinansowanie zadania
W dniu 20 sierpnia 2019 r. podpisano aneks nr 1 do umowu o dofinasowanie projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce- etap III i IV" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów”, działanie 5.1. „Gospodarka wodno – ściekowa”, Poddziałanie 5.1.1. „Gospodarka wodno – ZIT”.

W dniu 24 stycznia  2020 r. podpisano aneks nr 2 do umowu o dofinasowanie projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce- etap III i IV" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów”, działanie 5.1. „Gospodarka wodno – ściekowa”, Poddziałanie 5.1.1. „Gospodarka wodno – ZIT”.

Zgodnie z zawartą umową i aneksami nr 1 i 2- całkowita wartość projektu wynosi 14 687 496,48 zł.
Dofinansowanie realizacji zadania ze środków Unii Europejskiej wynosi 9 721 526,55 zł.

Informacja o zawartych umowach w związku z realizacją projektu
Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Kroczyce podpisała umowę na roboty budowlane związane z realizacją zadania  pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV”.

W dniu 3 października 2018 r. została zawarta z firmą RPM Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Niegolewskich 7 w Lublińcu.

Wartość robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej wynosiła 14 589 361,98 zł brutto.

Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych sprawuje wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego inspektor nadzoru inwestorskiego, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą INWEST – SERWIS Krzysztof Popczyk z siedzibą przy ul. Łabędziej 66 w Zawierciu. Umowę, której przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV” zawarto w dniu 28 sierpnia 2018 r. na kwotę 91 800,00 zł brutto.

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.