Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

 

Projekt pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków
i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I)”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020,
Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów”,
działanie 5.1. „Gospodarka wodno – ściekowa”,
Poddziałanie 5.1.1. „Gospodarka wodno – ZIT”

 

Głównym założeniem projektu była budowa systemu w zakresie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Kroczyce; w tym budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostkowicach o przepustowości 300m3/d oraz odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach o łącznej długości  8 760,31 mb.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Kroczyce podpisała dwie umowy na roboty budowlane związane z realizacją projektu pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I)”.

W dniu 8 maja 2017 r. została zawarta z Przedsiębiorstwem Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z  o.o. z siedzibą przy ulicy Bór 139 w Częstochowie umowa na roboty budowlane, której przedmiotem była: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w Kostkowicach”. 

Wartość wykonanych robót budowlanych  wyniosła 5 458 488,91 zł brutto.

Umowa na roboty budowlane, której przedmiotem była: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I) została podpisana w dniu 6 czerwca 2017 r. z firmą RPM Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Niegolewskich 7 w Lublińcu.

Wartość wykonanych robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej wyniosła 4 333 205,20 zł brutto.

Nadzór inwestorski nad realizacją obu umów na roboty budowlane zawarte w związku z realizacją projektu sprawował wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego inspektor nadzoru inwestorskiego, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą INWEST – SERWIS Krzysztof Popczyk z siedzibą w Zawierciu.

W dniu 1 sierpnia 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów”, działanie 5.1. „Gospodarka wodno – ściekowa”, Poddziałanie 5.1.1. „Gospodarka wodno – ZIT”.

Zgodnie z umową o dofinansowanie realizacja projektu trwała do 10 stycznia 2019 r. a jego całkowita wartość wyniosła 9 885 000,72 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 6 567 933,27 zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 27/100).

Na poczet budowy oczyszczalni ścieków w Kostkowicach została przeznaczona kwota w wysokości 271 500,00 zł z tytułu umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.