Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

 

 

 

 

CEL PROJEKTU:

Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

 

Zadaniem projektu jest:

  • ​Zwiększenie poziomu cyfryzacji Urzędu Gmin Kroczyce oraz jednostek im podległych.
  • Doposażenie w sprzęt, osprzęt i specjalistyczne oprogramowanie IT - niezbędnych do realizacji e-usług, pracy zdalnej i ogólnych usprawnień w zakresie automatyzacji pracy.
  • Edukacja pracowników samorządowych w gminie w zakresie cyberbezpieczeństwa.
  • Zapewnienie zwiększenia cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Kroczycach poprzez analizę stanu i pozyskanie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

 

PLANOWANE EFEKTY:

Grantobiorca – Gmina Kroczyce zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu zobowiązana jest do utrzymania środków trwałych i usług nabytych w ramach projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu oraz utrzymania trwałości projektu.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 187170,00 PLN

 

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 187170 PLN

Projekt finansowany ze środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Ze środków instrumentu REACT-EU w ramach POPC realizowane są działania przeciwdziałające negatywnym skutkom wystąpienia pandemii COVID-19.

 

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa jest krajowym programem operacyjnym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Obszarem realizacji programu jest obszar całej Polski, tj. 15 regionów zaliczonych do kategorii słabiej rozwiniętych. POPC jest jednym z 6 krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020 służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności,
określającej strategię Polski, priorytety i warunki efektywnego i skutecznego korzystania z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w latach 2014-2020 w celu realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Celem POPC jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty te przyjęto:
szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne I przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeostwa. Zakres wsparcia w ramach POPC wpisuje się w cel tematyczny (CT) 2 Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno- komunikacyjnych.

Projekt „Cyfrowa Gmina” to projekt finansowany ze środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Ze środków instrumentu REACT-EU w ramach POPC realizowane są działania przeciwdziałające negatywnym skutkom wystąpienia pandemii COVID-19. Złożony przez Gminę wniosek na kwotę 187 170,00 zł został pozytywnie oceniony i w całości w 2022 roku wdrożony. Zgodnie z założeniami środki te w praktyce wykorzystano na doposażenie w sprzęt komputerowy, oprogramowanie, licencje i edukację cyfrową dla pracowników urzędu gminy i podległym jej jednostkom oraz wykonano audyt dotyczący cyberbezpieczeostwa
w obszarze funkcjonowania Urzędu Gminy w Kroczycach.

Zrealizowane cele projektu to:
 zwiększenie poziomu cyfryzacji Urzędu Gmin Kroczyce oraz jednostek im podległych,
 doposażenie w sprzęt, osprzęt i specjalistyczne oprogramowanie IT - niezbędnych do realizacji
e-usług, pracy zdalnej i ogólnych usprawnieo w zakresie automatyzacji pracy,
 edukacja pracowników samorządowych w gminie w zakresie cyberbezpieczeostwa,
 zapewnienie zwiększenia cyberbezpieczeostwa w Urzędzie Gminy w Kroczycach poprzez
analizę stanu i pozyskanie diagnozy cyberbezpieczeostwa.
Uwarunkowania cyberbezpieczeostwa oraz efekt tego audytu stanowiły także podstawę do zrealizowania szkolenie dla 45 pracowników instytucji naszego lokalnego samorządu. Podniesienie poziomu bezpieczeostwa informacyjnego, świadomośd cyber-zagrożeo, odpowiednie zachowanie w pracy, stosowanie się w każdej urzędniczej czynności do „cyber bezpiecznego regulaminu” stanowiło przedmiot merytorycznego, praktycznego
szkolenia dla urzędników. Podsumowanie sprawozdawcze i rozliczenie całości projektu „Cyfrowa Gmina w Kroczycach” pozostało do
działania w roku 2023

 

Złożony przez gminę Kroczyce w 2022 r. wniosek o grant na kwotę 187 170,00 zł został pozytywnie oceniony i w dniu 1 marca 2022 r. została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020. Zgodnie z założeniami środki te służą doposażeniu w sprzęt komputerowy, oprogramowanie, licencje i edukację cyfrową dla pracowników urzędu gminy i podległym jej jednostkom. Wszystko po to, by usprawnid bezpieczeostwo obsługi
interesantów urzędu w obszarze IT, zwłaszcza w dobie pandemii COVID-19, przy zdalnej pracy i konieczności ograniczenia
bezpośrednich kontaktów. Gmina Kroczyce w 2022 r. dokonała zakupów sprzętu IT oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu Cyfrowa
Gmina. W ramach zadania sfinansowano:
1) Stanowiska komputerowe i akcesoria – o łącznej wartości 33 956,61 zł brutto;
2) Skanery dokumentów – o łącznej wartości 20 774,70 zł brutto;
3) Skanery- Kopiarki – o łącznej wartości 30 010,77 zł brutto;
4) Serwery – o łącznej wartości 37 742,82 zł;
5) Oprogramowanie e-BOK – o wartości 8 900,00 zł brutto;
6) Zintegrowany system bezpieczeostwa IT – o łącznej wartości 37 884,00 zł brutto;
7) System dziedzinowy - Oprogramowanie e-rezerwacje – – o wartości 1 950,00 zł brutto.
8) Rozbudowa infrastruktury – o wartości 5 700,00 zł brutto.
Sprzęt zakupiony w ramach projektu został w 2022 r. dostarczony i zainstalowany a oprogramowania wdrożone. W ramach
projektu przeprowadzono również audyt bezpieczeostwa oraz szkolenia dla pracowników UG z zakresu
cyberbezpieczeostwa.

Sprzęt zakupiony w ramach projektu:

 

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.