Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

GOSPODARKA ODPADAMI

Strona główna » GOSPODARKA ODPADAMI

 

 

 


 

Gospodarka odpadami

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi
w Gminie Kroczyce

 

 

 

Deklaracje

 Osoby, które w składanej do Urzędu Gminy Kroczyce deklaracji oświadczą, że odpady na terenie swojej posesji będą zbierały w sposób selektywny mogą liczyć na zdecydowanie mniejsze koszty, ponieważ stawka za odbiór odpadów z nieruchomości jest mniejsza o 100%.

Opłata za wywóz odpadów jest pobierana w oparciu o deklarację. W deklaracji właściciel nieruchomości określa czy zamierza segregować odpady, od tego zależeć będzie stawka jaką zapłaci. Wysokość opłaty jest obliczana przez właściciela nieruchomości jako iloczyn liczby osób zamieszkałych daną nieruchomość i stawki opłaty uchwalonej przez Radę Gminy.

Do naliczenia wysokości opłaty należy wpisać liczbę osób faktycznie zamieszkałych (może być mniejsza lub większa niż liczba osób zameldowanych). Jeżeli wystąpi różnica pomiędzy ilością osób zamieszkałych a zameldowanych należy tą różnicę uzasadnić np. w przypadku miejsca przebywania lub zameldowania na terenie Gminy Kroczyce należy wpisać dokładny adres zamieszkania/zameldowania, jeżeli natomiast adres zamieszkania/zameldowania znajduje się poza Gminą Kroczyce to należy wpisać miasto/gminę/państwo.

 

Od dnia 1 stycznia 2016 r. opłata za odpady komunalne, zbierane i odbierane w sposób selektywny od jednego mieszkańca wynosi 9 zł., natomiast za każdą kolejną osobę w rodzinie powyżej czterech osób wynosi 5 zł. W przypadku, gdy odpady są zbierane na terenie nieruchomości w sposób nieselektywny (zmieszany) opłata za osobę wynosi 18 zł., za każdą kolejną osobę powyżej czterech osób 10 zł.

Jeśli na nieruchomości zaistniała zmiana polegająca na zmianie ilości osób na niej zamieszkujących, lub zmiana sposobu gromadzenia odpadów, np.: brak segregacji na segregację, należy złożyć deklarację zmieniającą. Deklarację zmieniającą należy złożyć w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce. Do deklaracji należy dołączyć pisemne wyjaśnienie dotyczące powodu zmiany. W przypadku narodzin lub śmierci osoby  należy dołączyć kserokopię aktu urodzenia lub aktu zgonu. W przypadku nabycia nieruchomości należy do deklaracji dołączyć oświadczenie o nabyciu nieruchomości oraz datą nabycia.

Druk deklaracji można pobrać w formacie PDF tutaj

Wyjaśnienie do pobrania w formacie PDF tutaj

 
Nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy objęte są nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. W odniesieniu do nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (np. podmioty gospodarcze, instytucje użyteczności publicznej) odbiór odpadów komunalnych  w dalszym ciągu odbywa się  w oparciu o umowę zawartą z przedsiębiorcą odbierającym odpady.

 

 

 

 

Terminy wniesienia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Opłatę za odpady komunalne należy uiszczać za każdy miesiąc w terminie do ostatniego dnia miesiąca

 

Opłaty mogą być wnoszone w następujący sposób:

 •  w drodze inkasa przez inkasentów,
 • poprzez wpłatę w kasie Urzędu Gminy Kroczyce
 • na rachunek bankowy Gminy Kroczyce - numer rachunku bankowego:

96 8277 0002 0030 0000 4269 0001
w Banku Spółdzielczym Szczekociny Filia w Kroczycach.

Wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na podstawie otrzymanego blankietu.

  

Zasady prawidłowej segregacji odpadów

W zależności od liczby zamieszkałych osób, każda nieruchomość wyposażona jest  w pojemnik na odpady oraz worki do segregowania odpadów z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalu, szkła, papieru i odpadów ulegających biodegradacji. Do kosza na śmieci należy wrzucać tylko te odpady, które nie podlegają segregacji.

 

 

 Zasady segregacji odpadów z tworzyw sztucznych, metalu i opakowań wielomateriałowych

Tworzywa sztuczne opakowaniowe, metal i opakowania wielomateriałowe gromadzimy w żółtych workach. Do żółtego worka wrzucamy tworzywa sztuczne: puste butelki plastikowe po napojach, puste opakowania po chemii gospodarczej, torebki foliowe, opakowania po margarynach, jogurtach itp., metal: puszki po konserwach, opakowania wielomateriałowe: kartony po sokach, produktach mlecznych. Istnieją też oczywiście opakowania wielomateriałowe z dominującymi elementami z tworzyw sztucznych, choćby laminaty z folii, papieru i polietylenu, np. opakowania na zupki, chipsy.

 

Nie należy wrzucać butelek i pojemników z zawartością, opakowań i butelek po olejach i smarach, płynach chłodniczych, plastików, które nie są opakowaniami (meble plastikowe, zabawki, części samochodowe itp.). Odpady z tworzyw sztucznych inne niż opakowaniowe przyjmowane są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Ważne: Zanim wrzucimy powinniśmy opróżnić opakowania z resztek produktów, odkręcić nakrętki i zgnieść butelki.

 

 

Zasady segregacji odpadów  z papieru

 Odpady z papieru gromadzimy w niebieskich workach. Do niebieskiego worka wrzucamy gazety, czasopisma, papier szkolny i biurowy, książki, tekturę i kartony, itp.

Nie należy wrzucać: papieru połączonego z innymi materiałami; opakowań z zawartością np. żywności , wapna, cementu, itp.

Ważne: Zanim wrzucimy odpad, należy usunąć zszywki, metalowe części i plastikowe opakowania.

 

 

 

Zasady  segregacji odpadów szklanych

Szkło opakowaniowe gromadzimy w zielonych workach. Do zielonego worka wrzucamy szkło opakowaniowe: puste szklane butelki po napojach, sokach, alkoholach, puste słoiki.

Nie należy wrzucać: szkła okiennego, kryształów, porcelany, opakowań po lekarstwach, termometrów, rtęciówek, szkła okularowego, żaroodpornego, żarówek, świetlówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, ekranów i lamp telewizyjnych, luster i szkła zbrojonego, ceramiki, itp.

Ważne: Zanim wrzucimy należy usunąć kapsle, nakrętki, wrzucamy czyste opakowania, staramy się aby nie tłuc wrzucanego opakowania.


Zasady segregacji odpadów ulegających  biodegradacji

 W związku z ustawowym obowiązkiem ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kroczyce, właściciele nieruchomości zobowiązani są do zagospodarowywania odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji w miarę możliwości w kompostownikach poprzez ich kompostowanie lub w inny sposób wykorzystać je we własnym zakresie.

Odpady ulegające biodegradacji stanowią ponad połowę ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych. System gospodarki bioodpadami przede wszystkim, powinien opierać się na zapobieganiu i minimalizacji ich wytwarzania w dalszej kolejności bioodpady powinny zostać powtórnie wykorzystane, poddane recyklingowi lub innym

metodom odzysku, aby ograniczyć ich masę.

Ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach narzuca następujące ograniczenia masy odpadów:

1.  do dnia 16 lipca 2013 roku do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

2.  do dnia 16 lipca 2020 roku do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.

 

W przypadku, gdy nie możemy zagospodarować odpadów ulegających biodegradacji gromadzimy je w workach brązowych. Do brązowego worka wrzucamy odpady ulegające biodegradacji: są to na przykład odpady zielone z ogrodów, skoszona trawa, liście, chwasty.
Nie należy wrzucać: obierków, zepsutych warzyw i owoców.

 


W pojemnikach na odpady zmieszane dopuszcza się gromadzenie odpadów innych niż odpady wobec których ustanowiony został obowiązek selektywnego gromadzenia.

W ramach frakcji odpadów zmieszanych gromadzone są: popiół, zużyte pieluchy, środki higieniczne.

   

 

Odbieranie odpadów z nieruchomości                                

Dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) są odbierane jeden raz w miesiącu tak jak odpady segregowane, natomiast w zabudowie wielorodzinnej są odbierane raz na dwa tygodnie (szczegółowy harmonogram jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Kroczyce). Harmonogram wywozu nieczystości na rok 2016 można pobrać tutaj

 
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kroczyce

 Od dnia 1 lipca 2015 r. na terenie Gminy Kroczyce odpady są odbierane przez  "EKO-SYSTEM BIS" Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska, którego oferta okazała się najkorzystniejsza w organizowanym przez Urząd Gminy przetargu.

 

 

Miejsca zagospodarowania odpadów

 Odpady z terenu Gminy Kroczyce, odebrane od mieszkańców, kierowane są do Instalacji MBP - Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach -ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska  który zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarowania Odpadami jest instalacją regionalną.

Sprawozdawczość

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676)  oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 2013r. poz. 1399 z późn, zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina zobowiązana była osiągnąć wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami dla roku 2013 i 2014.
Osiągnięty przez Gminę Kroczyce poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia zebranych odpadów: tworzyw sztucznych, szkła, metali i papieru w 2013 roku wyniósł  5,84 %, a w 2014 roku 40,67%
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje również gminę do ograniczenia masy odbieranych z gospodarstw domowych odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. od 16 lipca 2013 r. powinien wynosić nie więcej niż 50 %. Poziom ten dla odpadów pochodzących z nieruchomości w Gminie Kroczyce w 2013 r.i w 2014 r.  wyniósł 0 %. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł  2013 r. i 2014 r. 100 %.  

 

 

Punkt Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kroczycach (PSZOK) zlokalizowany jest przy Urzędzie Gminy w bazie Komunalnego Zakładu Budżetowego, ul. Batalionów Chłopskich.

Punkt ten jest czynny w każdy poniedziałek w godzinach 7.00 do 18.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Do PSZOK mieszkańcy mogą dostarczać bezpłatnie następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 • papier,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • metal,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady zielone z pielęgnacji ogrodów,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz z remontów wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę a także na wykonanie, których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej, przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623z późn. zm.).
 • zużyte opony,
 • inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

Oprócz zbiórki odpadów komunalnych opisanych powyżej gmina zapewnia raz w roku odbiór odpadów wielkogabarytowych.

 

PODKATEGORIE:
Linki
 • WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORCIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE
 • Agro market24
 • Ochrona powietrza
 • mikroopday.pl
 • Program Rodzina 500+
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • LKS SKALNIAK Kroczyce
 • WKU Będzin
 • Gimnazjum w Kroczycach
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach
 • Przedszkole Publiczne w Kroczycach
 • Szkoła Podstawowa w Pradłach
 • Lokalna Grupa Działania PERŁA JURY
 • Szkoła Podstawowa w Kroczycach
 • Dom Kultury w Kroczycach

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce

tel.: (34) 315 21 50-5
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Informator turystyczny
 • kos1188
 • pom1188
 • 800pxwidok_podlesic_z_gory_zborow239
 • zdjecie0451828
 • zdjecie0381828
Serwis internetowy Urzędu Gminy Kroczyce zaprasza na Jurę Krakowsko - Częstochowską. Na stronie znajdziecie Państwo przydatne informacje na temat gminy takie jak: atrakcje, hotele, agroturystykę, galerę zdjęć, zabytki, ważne adresy.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna