Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Gospodarka odpadami

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi
 Gminie Kroczyce

 

Deklaracje

Opłata za wywóz odpadów jest pobierana w oparciu o deklarację. Wysokość opłaty jest obliczana przez właściciela nieruchomości jako iloczyn liczby osób zamieszkałych daną nieruchomość i stawki opłaty uchwalonej przez Radę Gminy.

Do naliczenia wysokości opłaty należy wpisać liczbę osób faktycznie zamieszkałych (może być mniejsza lub większa niż liczba osób zameldowanych). Jeżeli wystąpi różnica pomiędzy ilością osób zamieszkałych a zameldowanych należy tą różnicę uzasadnić np. w przypadku miejsca przebywania lub zameldowania na terenie Gminy Kroczyce należy wpisać dokładny adres zamieszkania/zameldowania, jeżeli natomiast adres zamieszkania/zameldowania znajduje się poza Gminą Kroczyce to należy wpisać miasto/gminę/państwo.

Od dnia 1 stycznia 2020r. opłata za odpady komunalne, zbierane i odbierane w sposób selektywny od jednego mieszkańca wynosi 22,50 zł., natomiast za każdą kolejną osobę
w rodzinie powyżej czterech osób wynosi 21,00 zł. W przypadku, stwierdzenia że odpady na ternie nieruchomości zamieszkałej są zbierane w sposób nieselektywny (zmieszany) opłata za osobę wynosi 67,50 zł.

Istnieje możliwość skorzystania z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów w przypadku gdy nieruchomość jest wyposażona w przydomowy kompostownik. Wysokość ulgi to 2,00 zł na osobę.

Od stycznia 2020r. właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno wypoczynkowe obowiązuje ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 169,00 zł za rok od nieruchomości. Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na której położone są domki letniskowe lub wykorzystywanej na cele rekreacyjno wypoczynkowe, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 676,00 zł rocznie.

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy objęte są nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości letniskowe.
W odniesieniu do nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (np. podmioty gospodarcze, instytucje użyteczności publicznej) odbiór odpadów komunalnych odbywa się  w oparciu o umowę zawartą z przedsiębiorcą odbierającym odpady.

 

Terminy składania deklaracji

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Kroczyce:

 • w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
 • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących postawa do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości

Do deklaracji należy dołączyć pisemne wyjaśnienie dotyczące powodu zmiany. W przypadku nabycia nieruchomości należy do deklaracji dołączyć oświadczenie o nabyciu nieruchomości oraz datą nabycia.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

 • w ciągu 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 

Terminy wniesienia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Kroczyce:

 • opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy uiszczać za każdy miesiąc w terminie do ostatniego dnia miesiąca.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

 • opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy uiszczać do 15 maja danego roku rozliczeniowego.

 

Opłaty mogą być wnoszone w drodze inkasa przez inkasentów, poprzez wpłatę w kasie Urzędu Gminy Kroczyce lub na rachunek bankowy Gminy Kroczyce - numer rachunku bankowego: 96 8277 0002 0030 0000 4269 0001 w Banku Spółdzielczym Szczekociny Filia w Kroczycach.

Wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na podstawie otrzymanego blankietu.

 

Druki deklaracji do pobrania w formacie .pdf

 

 

 

Zasady prawidłowej segregacji odpadów

W zależności od liczby zamieszkałych osób, każda nieruchomość wyposażona jest
w pojemnik na odpady oraz worki do segregowania odpadów z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalu, szkła, papieru i odpadów ulegających biodegradacji. Do kosza na śmieci zmieszane należy wrzucać tylko te odpady, które nie podlegają segregacji.

 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH, METALU I OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH

Tworzywa sztuczne opakowaniowe, metal i opakowania wielomateriałowe gromadzimy
w żółtych workach. Do żółtego worka wrzucamy tworzywa sztuczne: puste butelki plastikowe po napojach, puste opakowania po chemii gospodarczej, torebki foliowe, opakowania po margarynach, jogurtach itp., metal: puszki po konserwach, opakowania wielomateriałowe: kartony po sokach, produktach mlecznych. Istnieją też oczywiście opakowania wielomateriałowe z dominującymi elementami z tworzyw sztucznych, choćby laminaty z folii, papieru i polietylenu, np. opakowania na zupki, chipsy.

Nie należy wrzucać: butelek i pojemników z zawartością, opakowań i butelek po olejach
i smarach, płynach chłodniczych, plastików, które nie są opakowaniami (meble plastikowe, zabawki, części samochodowe itp.). Odpady z tworzyw sztucznych inne niż opakowaniowe przyjmowane są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Ważne: Zanim wrzucimy powinniśmy opróżnić opakowania z resztek produktów, odkręcić nakrętki i zgnieść butelki.

 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW  Z PAPIERU

 Odpady z papieru gromadzimy w niebieskich workach. Do niebieskiego worka wrzucamy gazety, czasopisma, papier szkolny i biurowy, książki, tekturę i kartony, itp.

Nie należy wrzucać: papieru połączonego z innymi materiałami; opakowań z zawartością np. żywności , wapna, cementu, itp.

Ważne: Zanim wrzucimy odpad, należy usunąć zszywki, metalowe części i plastikowe opakowania.

 

ZASADY  SEGREGACJI ODPADÓW SZKLANYCH

Szkło opakowaniowe gromadzimy w zielonych workach. Do zielonego worka wrzucamy szkło opakowaniowe: puste szklane butelki po napojach, sokach, alkoholach, puste słoiki.

Nie należy wrzucać: szkła okiennego, kryształów, porcelany, opakowań po lekarstwach, termometrów, rtęciówek, szkła okularowego, żaroodpornego, żarówek, świetlówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, ekranów i lamp telewizyjnych, luster i szkła zbrojonego, ceramiki, itp.

Ważne: Zanim wrzucimy należy usunąć kapsle, nakrętki, wrzucamy czyste opakowania, staramy się aby nie tłuc wrzucanego opakowania.

 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW ULEGAJĄCYCH  BIODEGRADACJI

 W związku z ustawowym obowiązkiem ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kroczyce, właściciele nieruchomości zobowiązani są do zagospodarowywania odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji w miarę możliwości w kompostownikach poprzez ich kompostowanie lub w inny sposób wykorzystać je we własnym zakresie.

Odpady ulegające biodegradacji stanowią ponad połowę ilości odpadów wytwarzanych
w gospodarstwach domowych. System gospodarki bioodpadami przede wszystkim, powinien opierać się na zapobieganiu i minimalizacji ich wytwarzania w dalszej kolejności bioodpady powinny zostać powtórnie wykorzystane, poddane recyklingowi lub innymmetodom odzysku, aby ograniczyć ich masę.

Ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach narzuca następujące ograniczenia masy odpadów:

 • do dnia 16 lipca 2013 roku do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

 • do dnia 16 lipca 2020 roku do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania -
  w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.

 

W przypadku, gdy nie możemy zagospodarować odpadów ulegających biodegradacji gromadzimy je w workach brązowych. Do brązowego worka wrzucamy odpady ulegające biodegradacji: są to na przykład odpady zielone z ogrodów, skoszona trawa, liście, chwasty.

Nie należy wrzucać: obierków, zepsutych warzyw i owoców.

 

ODPADY ZMIESZANE

W pojemnikach na odpady zmieszane dopuszcza się gromadzenie odpadów innych niż odpady, wobec których ustanowiony został obowiązek selektywnego gromadzenia.

W ramach frakcji odpadów zmieszanych gromadzone są: popiół, zużyte pieluchy, środki higieniczne.

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) są odbierane jeden raz w miesiącu tak jak odpady segregowane, natomiast w zabudowie wielorodzinnej są odbierane raz na dwa tygodnie (szczegółowy harmonogram jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Kroczyce). Harmonogram wywozu nieczystości na rok 2020 można pobrać tutaj
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2022  jest dostępny tutaj

 

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kroczyce

Podmiotem odbierającym odpady na terenie jest  "Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie. Przedsiębiorstwo zostało wybrane w trybie przetargu nieograniczonego, a obecna umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców obowiązuje od 1 stycznia 2020r.

 

Miejsca zagospodarowania odpadów

Odpady z terenu Gminy Kroczyce, odebrane od mieszkańców, kierowane są Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, Zawiercie ul. Podmiejska 53, który zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami jest instalacją regionalną.

 

Punkt Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kroczycach (PSZOK) zlokalizowany jest przy Urzędzie Gminy w bazie Komunalnego Zakładu Budżetowego, ul. Batalionów Chłopskich.

Punkt ten jest czynny w każdy poniedziałek w godzinach 7.00 do 18.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Do PSZOK mieszkańcy mogą dostarczać bezpłatnie następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 • papier,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • metal,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady zielone z pielęgnacji ogrodów,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz z remontów wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę a także na wykonanie, których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej, przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623z późn. zm.).
 • zużyte opony,
 • inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

Oprócz zbiórki odpadów komunalnych opisanych powyżej gmina zapewnia dwa razy w roku odbiór odpadów wielkogabarytowych spod nieruchomości mieszkańców.

 

Informacja o przedsiębiorstwach zbierających zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), prowadzony przez Gminę Kroczyce ul. Batalionów Chłopskich w Kroczycach – Baza Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach;
 • F.H.U. Andrzej Bajor Oddział Częstochowa ul. Sadowa nr. 10 Wancerzów, 42-244 Mstów,
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recykling Sp. z o.o. , ul. Bartosza Głowackiego 4a/15, 25-368 Kielce,
 • EKO-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska,

 

Wykaz punktów zbierania folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba podmiotu, numer kontaktowy

Rodzaj zbieranych odpadów

1.

F.H.U. „Szymon” Szymon Kożdoń

ul. Lechonia 25/3 42-229 Częstochowa tel. 516 703 128

Folia rolnicza, worki po nawozach

2.

P.H.U. „REKO” Jakub Ciupiński

ul. Jana Pawła II 104 42-300 Myszków tel. 34 333 74 44

Folia rolnicza, siatka
i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag

3.

KOMART Sp. z o.o.

 

ul. Szpitalna 7

44-194 Knurów
tel. 32 235 11 83

Folia rolnicza, siatka
i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag

4.

Gold-Ekol

ul. Koniecpolska 9 42-235 Lelów tel. 531 390 568

Folie rolnicza, worki po nawozach

5.

Grupa KON-WIT Oddział Koziegłowy

ul. Częstochowska 7a 42-350 Koziegłowy tel. 34 31 41 883

Opony z maszyn rolniczych

 
 
ZAŁĄCZNIKI:

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.