Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Program  „Czyste Powietrze”
Wersja od 03.01.2023

W ramach Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w Gminie Kroczyce działa Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze".Pracownik punktu pomaga mieszkańcom Gminy Kroczyce
w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność w ramach Programu.

Cel programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania

Okres wdrażania

Program realizowany jest w latach 2018–2029, przy czym:

 • zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami);
 • środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki
  wodnej (wfośigw) do 30.09.2029 r

Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi:

 • dla dotacji w ramach Części 1) i Części 2) Programu: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku
  o dofinansowanie
 • dla dotacji w ramach Części 3) Programu: do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • dla dotacji z prefinansowaniem w ramach Części 2) i Części 3): do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,

W Programie zwiększono wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu.  

Część 1) Dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł

Część 2) Dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 • jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta24 zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

a) 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Część 3) Dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania

Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 • jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany
  w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

a) 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

lub
ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub
specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek
Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju
zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Co nowego

 • Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji. 
 • Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku: 
 •     do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok), lub 
 •     o minimum 40%.
 • Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” wprowadza możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W celu promowania termomodernizacji budynków jako metody na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych, umożliwiono złożenia drugiego wniosku o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła. Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej jak i kompleksowej termomodernizacji budynku pozwalającej na osiągnięcie określonych w Programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. 
 • Wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Zmiany obejmują także eliminację od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3. 

 

Baza wiedzy

        Zakładka „Pomoc” – m.in. Kalkulator dotacji, Kalkulator do obliczania grubości izolacji termicznej budynków, Pytania i odpowiedzi oraz Akademia Czystego Powietrza

 • https://lista-zum.ios.edu.pl/

        Lista produktów spełniających wymagania programu tzw. Lista Zielonych Urządzeń

 • Lista banków które uruchomiły kredyt Czyste Powietrze dostępna na stronach internetowych poszczególnych WFOŚiGW oraz na czystepowietrze.gov.pl

 

Dane o wdrażaniu PP Czyste Powietrze na terenie gminy Kroczyce

 

Liczba złożonych
wniosków o
dofinansowanie

Liczba zawartych
umów o
dofinansowanie

Liczba
zrealizowanych
przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

30.09.2022

229

190

78

926 096,27 zł

31.12.2022

244

215

96

1 199 628,17 zł

31.03.2023

265 221 118 1 444 387,96 zł
30.06.2023 291 25 154 2 074 602, 43 zł
29.09.2023 311 274 195 2 884 671,20 zł
31.12.2023 331 292 218 3 295 829,93 zł

 

Dane kontaktowe:

 

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Urzędzie Gminy Kroczyce

ul. Batalionów Chłopskich 29

42-425 Kroczyce

e-mail: czystepowietrze@kroczyce.pl

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 13:30 – 15:30

 

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.