Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Kolektory słoneczne

Szanowni Państwo!

Przypominamy Państwu, że od 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)  z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt  Gminy Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, 42 – 425 Kroczyce.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy  Kroczyce, możliwy jest pod adresem email: iod@kroczyce.pl .  Można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas, Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ,b ,c, d, ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w celu:

X       realizacji projektu pn. „Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych”  w szczególności udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu wskaźników, kontroli, audytu, sprawozdawczości.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;             
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gmina Kroczyce przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Kroczyce (w tym przypadku Inergis S.A., ul. Kisielewskiego 18/28B, 42-200 Częstochowa).

 1. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą  do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, jednak nie krócej niż okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Posiada Pani/Pan prawo:       
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa
 7. Obowiązek podania danych osobowych jest niezbędny z uwagi na wykonanie umów, realizację projektu.

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.