Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Kroczyce

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi
w Gminie Kroczyce

 

 

 

Z dniem 1 lipca 2013 w naszym kraju zmieniają się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Po tej dacie właściciele nieruchomości uiszczać będą opłatę do gminy a nie – jak było dotychczas – do firmy odbierającej odpady.

 

Co powinien zrobić właściciel nieruchomości w najbliższym czasie i jaka będzie nowa opłata za śmieci?

1.      Właściciel nieruchomości zamieszkałej powinien obecnie firmie świadczącej usługi (np. ZGK sp. z o. o.) wypowiedzieć umowę z takim wyprzedzeniem, aby 1 lipca 2013 r. nie był z nią związany, a co za tym idzie nie płacił podwójnie (jednej opłaty do gminy, a drugiej do firmy).

 

2.      Właściciel nieruchomości zamieszkałej powinien złożyć deklarację (dla każdej nieruchomości oddzielnie) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

3.      Deklarację można pobrać:

·         od sołtysa danej miejscowości,

·         z Urzędu Gminy w Kroczycach przy ul. Batalionów Chłopskich 29 – punkt informacyjny (parter),

·         ze strony internetowej BIP Urzędu Gminy Kroczyce formularz deklaracji do pobrania,

Wypełnione deklaracje można składać u sołtysa lub w Urzędzie Gminy Kroczyce w punkcie informacyjnym lub sekretariacie.  

 

Deklaracje można również składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę e-usług publicznych gminy Kroczyce - https://gwkroczyce.peup.pl  formularz elektroniczny oraz formularz do pobrania.

Deklaracje składane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.

 

UWAGA!

 

Termin złożenia deklaracji upływa z dniem 15 maja 2013 r.

 

 

Segregacja się opłaca !

Osoby, które w składanej do Urzędu Gminy Kroczyce deklaracji oświadczą, że odpady na terenie swojej posesji będą zbierały w sposób selektywny mogą liczyć na zdecydowanie mniejsze koszty, ponieważ stawka za odbiór odpadów i z nieruchomości jest mniejsza o 100%.

Opłata za odpady komunalne, jeżeli są zbierane i odbierane w sposób selektywny od jednego mieszkańca wynosi 7 zł., natomiast za każdą kolejną osobę w rodzinie powyżej czterech osób wynosi 3 zł. W przypadku, gdy odpady są zbierane na terenie nieruchomości w sposób nieselektywny (zmieszany) opłata za osobę wynosi 14 zł., za każdą kolejną osobę powyżej czterech osób 6 zł.

 

 

Jaka będzie nowa opłata za śmieci?

 

W Gminie Kroczyce, tak jak w gminach powiatu zawierciańskiego wysokość opłaty będzie obliczana przez właściciela nieruchomości jako iloczyn liczby osób zamieszkałych daną nieruchomość i stawki opłaty uchwalonej przez Radę Gminy. Liczba osób to liczba faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość (przebywających na stałe) i będzie określana na podstawie deklaracji złożonej przez właściciela. Jeśli w budynku zamieszkują na stałe osoby bez zameldowania należy je również wykazać w deklaracji. Gdy zameldowanych pod danym adresem jest więcej niż faktycznie zamieszkałych (np. mieszkaniec wyjechał i przebywa na stałe pod innym adresem) właściciel nieruchomości będzie zobowiązany udokumentować miejsce pobytu osób, których nie zgłosi w deklaracji. Stawka opłaty przypadająca na jednego mieszkańca będzie wynikiem dzielenia miesięcznych kosztów funkcjonowania nowej ustawy przez liczbę zamieszkałych osób.

 

Termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za miesiące lipiec i sierpień 2013 r. upływa w dniu 15 lipca 2013 r. Opłaty za kolejne miesiące należy wpłacać z góry bez wezwania. Terminy wnoszenia opłat w ciągu całego roku podane są poniżej:

- za miesiące styczeń i luty do 15 stycznia,

- za miesiące marzec i kwiecień do 15 marca,

- za miesiące maj i czerwiec do 15 maja,

- za miesiące lipiec i sierpień do 15 lipca,

- za miesiące wrzesień i październik do 15 września,

- za miesiące listopad i grudzień do 15 listopada.

Opłaty te mogą być wnoszone w następujący sposób:

·         w drodze inkasa przez inkasentów,

·         poprzez wpłatę w kasie Urzędu Gminy Kroczyce

·         na rachunek bankowy Gminy Kroczyce - numer rachunku bankowego:

96 8277 0002 0030 0000 4269 0001
w Banku Spółdzielczym Szczekociny Filia w Kroczycach.

 

 

 

Jak będziemy postępować ze śmieciami?

 

W zależności od liczby zamieszkałych osób, każda nieruchomość wyposażona będzie obowiązkowo w pojemnik na odpady oraz obowiązkowo worki do segregowania odpadów z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalu, szkła, papieru i odpadów ulegających biodegradacji. Do kosza na śmieci wrzucać będziemy tylko te odpady, które nie podlegają segregacji.

 

 

 

Jak będziemy segregować odpady z tworzyw sztucznych, metalu i opakowań wielomateriałowych?

 

Tworzywa sztuczne opakowaniowe, metal i opakowania wielomateriałowe gromadzimy w żółtych workach. Do żółtego worka wrzucamy tworzywa sztuczne: puste butelki plastikowe po napojach, puste opakowania po chemii gospodarczej, torebki foliowe, opakowania po margarynach, jogurtach itp., metal: puszki po konserwach, opakowania wielomateriałowe: kartony po sokach, produktach mlecznych. Istnieją też oczywiście opakowania wielomateriałowe z dominującymi elementami z tworzyw sztucznych, choćby laminaty z folii, papieru i polietylenu, np. opakowania na zupki, chipsy.

 

Nie należy wrzucać butelek i pojemników z zawartością, opakowań i butelek po olejach i smarach, płynach chłodniczych, plastików, które nie są opakowaniami (meble plastikowe, zabawki, części samochodowe itp.). Odpady z tworzyw sztucznych inne niż opakowaniowe przyjmowane będą nieodpłatnie w wyznaczonym punkcie w gminie.

Ważne: Zanim wrzucimy powinniśmy opróżnić opakowania z resztek produktów, odkręcić nakrętki i zgnieść butelki.


 

 

Jak będziemy segregować odpady z papieru?

 

Odpady z papieru gromadzimy w niebieskich workach. Do niebieskiego worka wrzucamy gazety, czasopisma, papier szkolny i biurowy, książki, tekturę i kartony, itp.

Nie należy wrzucać: papieru połączonego z innymi materiałami; opakowań z zawartością np. żywności , wapna, cementu, itp.

Ważne: Zanim wrzucimy odpad, należy usunąć zszywki, metalowe części i plastikowe opakowania.

 

 

 

Jak będziemy segregować odpady szklane?

 

Szkło opakowaniowe gromadzimy w zielonych workach. Do zielonego worka wrzucamy szkło opakowaniowe: puste szklane butelki po napojach, sokach, alkoholach, puste słoiki.

Nie należy wrzucać: szkła okiennego, kryształów, porcelany, szklanych bloczków budowlanych, opakowań po lekarstwach, termometrów, rtęciówek, szkła okularowego, żaroodpornego, żarówek, świetlówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, ekranów i lamp telewizyjnych, luster i szkła zbrojonego, ceramiki, itp. Odpady szklane inne niż opakowaniowe przyjmowane będą nieodpłatnie w wyznaczonym punkcie w gminie.

Ważne: Zanim wrzucimy należy usunąć kapsle, nakrętki, wrzucamy czyste opakowania, staramy się aby nie tłuc wrzucanego opakowania.

 

 

Jak będziemy segregować odpady ulegające biodegradacji?

 

W związku z ustawowym obowiązkiem ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kroczyce, właściciele nieruchomości zobowiązani są do zagospodarowywania odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji w miarę możliwości w kompostownikach poprzez ich kompostowanie lub w inny sposób wykorzystać je we własnym zakresie.

Odpady ulegające biodegradacji stanowią ponad połowę ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych. System gospodarki bioodpadami przede wszystkim, powinien opierać się na zapobieganiu i minimalizacji ich wytwarzania w dalszej kolejności bioodpady powinny zostać powtórnie wykorzystane, poddane recyklingowi lub innym metodom odzysku, aby ograniczyć ich masę, ponieważ wysokość opłaty za składowanie uzależniona jest od masy odpadów.

Ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach narzuca następujące ograniczenia masy odpadów: odpadów:

1.      do dnia 16 lipca 2013 roku do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

2.      do dnia 16 lipca 2020 roku do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.

 

W przypadku, gdy nie możemy zagospodarować odpadów ulegających biodegradacji gromadzimy je w workach brązowych. Do brązowego worka wrzucamy odpady ulegające biodegradacji: są to na przykład odpady zielone z ogrodów, odpady kuchenne - zepsute owoce i warzywa, obierki itp.

 

 

 

Jak często odbierane będą odpady z nieruchomości?

 

Dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) będą odbierane jeden raz w miesiącu tak jak odpady segregowane, natomiast w zabudowie wielorodzinnej będą odbierane raz na dwa tygodnie (szczegółowy harmonogram zostanie podany na stronie internetowej Urzędu Gminy Kroczyce  i w sołectwach).

 

 

 

A co z innymi rodzajami odpadów komunalnych?

 

Oprócz zbiórki odpadów komunalnych opisanych powyżej gmina zapewni raz w roku odbiór odpadów wielkogabarytowych. Ponadto, nowością będzie uruchomienie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kroczycach przy Urzędzie Gminy w bazie Komunalnego Zakładu Budżetowego, do którego każdy mieszkaniec gminy będzie mógł nieodpłatnie przywieźć raz w tygodniu odpady wytworzone na jego nieruchomości, a nie objęte wyżej opisanymi zasadami. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przyjmował będzie nieodpłatnie: papier i tekturę, tworzywa sztuczne różne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki.

 

Będziemy mogli również przywieźć gruz z remontów wykonywanych we własnym zakresie na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej, przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

 

Nieodpłatnie przyjmowany w ramach systemu gruz nie może być zanieczyszczony odpadami innymi takimi jak: azbest, drewno, ceramika, pianki, plastiki itp.

 

 

 

Gmina Kroczyce dołoży wszelkich starań aby nowy system odbierania odpadów komunalnych spełniał założenia ustawy, a koszty funkcjonowania były jak najmniejsze dla mieszkańców.

 

  

Dodatkowe informacje uzyskać można

 

pod numerem telefonu Urzędu Gminy Kroczyce 

 

  34/ 3152 150 do 5 wew. 38

 

 

 

 

Wójt Gminy Kroczyce

 

 

26

KWI

2013

5417

razy

czytano

1105/1257

kroczyce.pl

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.