Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Kroczyce

kroczyce.pl

Perła Polskiego Krajobrazu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Debata nad Raportem o stanie gminy za rok 2021

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) wójt, co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności wójta za rok poprzedni, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Raport o stanie Gminy Kroczyce za 2021 rok został opublikowany na BIP Urzędu Gminy Kroczyce w dniu 30 maja 2022r. w zakładce „Raport o stanie gminy”. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy głos mogą zabrać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.

Sesja, podczas której zostanie przeprowadzona debata nad raportem o stanie gminy odbędzie się 30 czerwca 2022 roku o godz. 900. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, składa się najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień sesji, na której ma być przedstawiony raport o stanie gminy tj. do 29.06.2022 r., do godz. 1500 w Kancelarii Urzędu Gminy Kroczyce (parter), przy ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce. W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie wraz z listą poparcia zgłoszenia z podpisami co najmniej 20 osób – wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba, że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 29 czerwca 2022 r. nie będą rozpatrywane. Niniejsza informacja wraz ze wzorem zgłoszenia mieszkańca w debacie zamieszczona zostaje w BIP Urzędu Gminy Kroczyce oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.

23

CZE

2022

522

razy

czytano

244/1260

kroczyce.pl

Najnowsze aktualności

Wirtualny spacer

Logo serwisu.

iTV Kroczyce

Logo serwisu.

Nagrania z sesji

Logo serwisu.

Fotowoltaika

Logo serwisu.

Ważne linki

System informacji przestrzennej

Informacje o planowanych pomiarach PEM

SOW System Obsługi Wsparcia

SEKAP

ePUAP

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Kroczyce

Perła Polskiego
Krajobrazu

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.